มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิ ร.๒

กิตติกรรมประกาศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิฯ จัดทำเว็บไชต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มูลนิธิฯ อย่างหาที่สุดมิได้

ขอขอบพระคุณ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ ที่กรุณาสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้จนสำเร็จ

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ซึ่งมีพระปรีชาสามารถต่างๆ และได้ทรงพระกรุณาสร้างสรรรค์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้เป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญาของชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังประสงค์จะเผยแพร่การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เป็นต้นว่า การดำเนินกิจการอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดงานวันพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้น

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่กรุณาอนุเคราะห์การจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสถานบันพระมหากษัตริย์ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ซึ่งผู้จัดทำเว็บไซต์จะปรับปรุงและเพิ่มข้อมูลเป็นครั้งคราว เพื่อให้อำนวยประโยชน์สมบูรณ์สมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

บทความที่เกี่ยวข้อง

นักเรียนที่ได้รับทุน

admin

ความเป็นมามูลนิธิ ร.๒

admin

วัตถุประสงค์

admin
กำลังโหลด....